Jak se zachovat

Jak se zachovat při anonymním oznámení o uložení bomby?

Anonymní oznámení o uložení bomby nebo nebezpečné látky je většinou směrováno tam, kde se nachází mnoho lidí, jako jsou letiště, školy, úřady,hypermarkety, soudy, nemocnice, sportovní stadiony, diskotéky, atd. Je to logické, většina případů takovéhoto počínání je zaměřena na vyvolání strachu. Víme však, že tomu tak vždy nebývá. Je třeba počítat s tím, že anonymní výhružka může být uskutečněna. Aniž bychom uvažovali o tom, zda jde např. o psychopata či o legraci, musíme takovouto událost brát vážně.

V prvé řadě událost okamžitě oznámíme na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR), kteří prověří, zda anonymní oznámení je skutečné nebo falešné. Pokud bylo anonymní oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny v budově, ve které se nacházíte, opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor nebo se vzdalte co nejdále od tohoto místa. V žádném případě se nezdržujeme v blízkosti možného ohrožení i přesto, že naše zvědavost, co se stane v příštích minutách, nás nutí zůstat v blízkosti tohoto nebezpečného místa. Při odchodu z budovy si s sebou vezměte osobní doklady a dodržujte pokyny bezpečnostních složek.

 

Vypalování porostů a ostatní pálení...
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších novel a předpisů  (dále jen "zákon o požární ochraně"),  pamatuje i na vypalování porostů.
Podle ustanovení  § 17 odst. 3 písm. f) tohoto zákona nesmí  fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona nesmí vypalovat porosty  ani právnické a podnikající fyzické osoby.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny,  se zřetelem na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Ustanovení zvláštních právních předpisů tímto nejsou dotčena - jedná se například zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
Oblast ochrany životního prostředí, tj. i pro případ pálení na volném prostranství, upravují i jednotlivé obce svými obecně závaznými vyhláškami.

 

Jak manipulovat se zábavnou pyrotechnikou?
Před použitím zábavné pyrotechniky je důležité znát i nebezpečí, kterou skrývá a každý z nás musí zachovávat nezbytnou opatrnost při jejím používání a nehazardovat se zdravím a životem svým a svého okolí.
Na tržištích lze sice takové zboží nakoupit levněji, ale šetrnost v tomto případě není na místě. Ve specializovaném obchodě zaplatíte sice o něco více, ale budete mít záruku kvalitního výrobku.
10 rad jak manipulovat se zábavnou pyrotechnikou
Zábavnou pyrotechniku nakupujte zásadně ve stálých obchodech. V tržnicích často na výrobcích chybí vyznačení certifikace.
Na obalu musejí být tyto údaje: stupeň nebezpečnosti (třída), číslo certifikátu, návod v češtině, datum výroby a spotřeby, údaje o výrobci či dovozci.
Výrobek musí být označen zkušební značkou potvrzující certifikaci pro český trh.
Každý tak pozná, zda se jedná o schválený a tedy bezpečný výrobek.
Skladovat a vystavovat výrobky lze jen v původních obalech při teplotách do 40°C.
Nakupující by měl dbát na celistvost obalu, proto nekupujte výrobky s porušeným obalem.
Nikdy neodpalujte zjevně porušenou pyrotechniku. Časované pyrotechnické předměty musejí mít interval zpoždění mezi zážehem a funkcí od 3 do 6 vteřin.
Pokud dojde k selhání pyrotechniky, zlikvidujte ji podle návodu.
Není- li na výrobku návod, tak se nejméně 30 minut k výrobku nepřibližujte, poté je na 24 hodin ponořte do nádoby s vodou. Vždy ale s výrobky manipulujte v kožených rukavicích.
Po odstřelu výrobků vždy počkejte a nenaklánějte se nad něj. Může dojít ke zpoždění odstřelu.
Po aktivaci nikdy nedržte pyrotechniku v ruce. Po zapálení dodržujte bezpečný odstup min. 10 metrů.
Nezapomínejte na své čtyřnohé miláčky, hlavně psi a koně. Většina psů se při rámusu bojí a snaží se utéci, mnohdy utíkají až několik kilometrů.
Co jsou pyrotechnické předměty?
Základní členění pyrotechnických předmětů:
pro zábavné účely (tzv. zábavní pyrotechnika)
pro technické účely
Vyhláška Českého báňského úřadu (dále jen ČBÚ) dělí zábavnou pyrotechniku do tří tříd dle stupně nebezpečnosti:
Třída I. - nesmí obsahovat v jednom kuse více než 3 g všech druhů pyrotechnických složí (prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky, létající motýli apod.), které je možné prodávat kdekoliv a které mohou nakupovat a obsluhovat i osoby mladší 18 let.
Třída II. - nesmí obsahovat v jednom kuse více než 50 g všech druhů pyrotechnických složí (římské svíce, fontány, gejzíry, petardy, světlice, barevné dýmy, bengálské ohně apod.), se kterými mohou manipulovat pouze osoby starší 18 let.
Třída III. - nesmí obsahovat v jednom kuse více než 250 g všech druhů pyrotechnických složí a tyto výrobky mohou být prodávány pouze osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů a prodavač je povinen při prodeji tuto podmínku ověřit. Tuto skupinu tvoří výbušné předměty (létavice, dělové ohňostrojové rány, italské a kulové pumy) na které se vztahují předpisy o výbušninách.
Pyrotechnické předměty II. a III. třídy se přitom nesmějí používat v uzavřených prostorách a také v blízkosti kostelů, dětských a nemocničních zařízení, domovů důchodců a při sportovních akcích.
Dodržení maximálního povoleného množství obsahu pyrotechnické slože a označení příslušné třídy je povinností výrobce a musí být uvedeno na obalu.
Množství složí má vliv na stanovení maximálního povoleného množství skladovaných pyrotechnických předmětů v příručním skladu nebo vystavených na prodejně.
Ve stáncích nelze prodávat pyrotechnické předměty II. a III. třídy.
Stánkovým prodejem se rozumí prodej - dle vyhlášky ČBÚ "vystavení" - v prodejních prostorách, pro jejichž zřízení se nevyžaduje stavební povolení dle zákona 50/1976 Sb., stavební řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební řád") a navazujících prováděcích předpisů.
Obecné požadavky pro skladování a vystavování:
Z vyhlášky ČBÚ vyplývá, že skladovat a vystavovat lze pyrotechnické výrobky jen:
v původních obalech výrobce; tak, aby jejich teplota nepřesáhla 40°C odděleně od hořlavých a lehce zápalných látek; tak, aby případným výbuchem nebo požárem nebyly ohroženy životy a zdraví osob.
V prostorách, kde jsou skladovány nebo vystavovány se nesmí kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, prostory musí být vybaveny protipožárními prostředky (tedy vnitřními požárními hydranty a přenosnými hasicími přístroji dle schváleného požárně bezpečnostního řešení stavby nebo dle vyhlášky o požární prevenci), ve skladovacích prostorách nebo v prostorách pro vystavení (prodej) se nesmí provádět jejich zapalování.
A tohle nikdy nezkoušejte!!!
Co udělat, při obdržení podezřelé poštovní zásilky (dopis, balíček) s podezřelou zásilkou netřepejte ani nevyprazdňujte její obsah uložte obálku nebo balíček do igelitového pytle nebo jiného vhodného kontejneru opusťte místnost, umyjte se vodou a mýdlem událost ohlaste na Hasiče 150 nebo Policii 158 nebo linku tísňového volání 112 Hasičský záchranný sbor ČR či Policie ČR od vás zásilku převezme a odveze jí k ověření jejího obsahu do chemické laboratoře.

Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovými mohou být například neočekávaná zásilka od neznámého odesilatele s podezřelým rukopisem či výhružným textem na zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, při jejímž otevření zjistíme, že obsahuje prášek nebo jakýkoli jiný podezřelý předmět.

Jak se evakuovat?
Co máme udělat, když jsme vyzváni k evakuaci ?
Výzvu k evakuaci se můžeme dozvědět dvěma způsoby:
1) Zvukem sirény (CO či požární), kdy je spuštěn tón "Všeobecná výstraha" - 140s kolísavý tón
2) Doprovodnou výzvou rozhlasového zařízení
Budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si vzít s sebou evakuační zavazadlo, do kterého patří trvanlivé potraviny, pitná voda, předměty denní potřeby, miska, příbor, doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, minirádio s bateriemi, toaletní potřeby, osobní léky, svítilna, náhradní oděv, pláštěnka, přikrývka, kapesní nůž, zápalky.
Dětem dáme do kapsy lísteček se jménem a adresou. Kočky a psy bereme s sebou.
Ostatní zvířata zásobíme potravou a vodou.
Před opuštěním bytu je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít přívody vody a plynu, vzít si evakuační zavazadlo, uzamknout byt a na dveře dát oznámení, že jste byt již opustili a dostavit se na určené místo k evakuaci.
Co dělat v zamořeném prostředí?
Tak úplně pro začátek bychom si měli zodpovědět, co to vlastně zamořené prostředí je a kde se s ním můžeme setkat.
Zamořené prostředí je prostor, zpravidla vymezený nějakou zónou zamoření, ve kterém jsou rozptýleny různé nebezpečné látky, které ohrožují jak lidský život, tak i životní prostředí. Tyto látky se do tohoto prostoru mohly dostat různou cestou. A to buď přirozenou nebo umělou.
Přirozenou cestou - znamená, že různé chemické či fyzikální pochody v přírodě zapříčiní výskyt nějaké nebezpečné látky, např. ve studnách či jeskyních je možný výskyt metanu.
Do takovýchto prostor se nikdy sami nevydávejte!
Umělou cestou - tj. například havárii cisternového vozidla, železničního vagónu, technickou havárií v různých výrobních závodech, neodbornou manipulací, ale také při různých sabotážích a chemických či teroristických útocích.
Ani do těchto prostor bychom se neměli normální cestou dostat, jelikož tyto prostory by již měly být ohraničeny, střeženy a zpravidla by se v těchto prostorách již zasahovalo.
Jak si chráníme dýchací cesty a povrch těla při krátkodobém pobývání v zamořeném prostředí?
Při haváriích, útocích apod. se může stát, že budete muset určitou dobu pobývat v zamořeném (kontaminovaném) prostoru nebo jím projít. V tomto případě je nezbytně nutné chránit si dýchací cesty a povrch těla. Je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany.
K ochraně dýchacích orgánů můžeme použít vodou navlhčenou roušku zhotovenou z kapesníků, ručníků, utěrek apod. Hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk. Oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi. K ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště. Nohy si chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami.
Samozřejmě se snažíme dle pokynů zasahujících jednotek (hasiči, policie, armáda, apod.) co nejdříve tyto prostory opustit a pokusit se dostat tam, kde je větší shromáždění obyvatel. Pokud už nastala možnost dekontaminace čili odmoření, snažíme se povrchní oděv, ochranné pomůcky a prostředky co nejdříve a co nejšetrněji svléci a odložit do určených sběrných nádob s kontaminovaným materiálem.

Tísňové linky

150 - HASIČI
155 - ZÁCHRANKA
158 - POLICIE ČR
156 - Městská Policie
112 - Tísňové volání

Vyhledávání

Počasí

Počasí